Dernek Tüzüğümüz

Dernek Tüzüğümüz

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARI VE EĞİTMENLERİ DERNEĞİ (OKEVED) TÜZÜĞÜ

Derneğin Adı ve Merkezi
Madde 1- Derneğin Adı: "OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARI VE EĞİTMENLERİ DERNEĞİ" dir. Derneğin merkezi İSTANBUL dur. Şubesi açılmayacaktır.

 

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı
Derneğin Amacı:


Madde 2- Dernek, OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARI VE EĞİTMENLERİ faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek amacı ile kurulmuştur.

-Uluslararası değişim; daha nitelikli, yaratıcı, üretken, becerili, donanımlı bireylere ihtiyacı arttırmaktadır. Okul Öncesi Eğitim Kurumları da okul öncesi çocukları bireysel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönden gelişmesine en iyi şekilde yön verir.

Okul Öncesi Eğitim Kurumları ve Eğitmenleri Derneğinin amacı okul öncesi eğitim kurumlarının ve de eğitimcilerinin dünya standartlarına uygun hale gelmesi için ilgili konu ve alanlarda bilimsel araştırmalar ve incelemeler yapmak, görüş oluşturmak, mesleki ahlakı ve mesleki etiği oluşturmak ve kurumlar arası birlik ve beraberliği sağlamak için faaliyetlerde bulunmak,

Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının, gelişmesi, yaygınlaşması ve yaşadığı sorunların çözülmesi, kamuoyunda daha çok tanınması, rekabet kurallarına uygun biçimde faaliyette bulunması için gerekli olan çalışmaları yapmak,

Bu çerçevede oluşan görüş ve önerileri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve teşkilatına, Milli Eğitim Bakanlığı ve teşkilatına, TBMM'ne, hükümete, uluslararası kuruluşlara ve basın aracılığı ile de kamuoyuna ileterek düşünce ve hareket birliği oluşturmaktır.


Dernek bu amacına ulaşmak için aşağıdaki maddelerde belirtilen çalışmalarda bulunur.

A) Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının ülke genelinde yaygınlaşması ve bu doğrultuda sorun teşkil eden mevcut yasaların yeniden düzenlenmesi için gerekli çalışmaları yapmak.

C) Okul Öncesi Eğitim Kurumlarını, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ve diğer Kurum ve Kuruluşlarla yürütülecek ilişkilerde Okul Öncesi Eğitim Kurumlarını temsil etmek ve Derneğe üye olan Okulların haklarını ve çıkarlarını korumak.

Ç) Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının Eğitim ve Öğretim faaliyetlerini etkili ve verimli bir şekilde yapabilmesini engelleyen etkenlerin ortadan kaldırılması için gerekli önlemlerin alınmasına yönelik çalışmalar yapmak.

D) Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının Türk Milli Eğitimi amaçları doğrultusunda, okullara program oluşturma, geliştirme, uygulama imkânı verecek düzenlemelerin sağlanması için çalışmak,

E) Özel ve Resmi Kuruluşlar ile Odalar, Vakıf, Mesleki Kuruluşlar, Dernek, Birlik vb. kuruluşlar ile iş birliği yapmak ve bunlardan yardım almak. Derneğe gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler kurmak veya bu işletmelerle ortaklık kurmak, kurulmuş olanlara iştirak etmek, bunları doğrudan işletmek ya da denetim altında bir işletmeciye kiraya vermek.

F) Aynı ilkeler doğrultusunda çalışan Dernekler ile iletişim kurmak, stratejik iş birliği yapmak, gereğinde federasyonlar oluşturmak, Okul Öncesi Eğitim Kurumlar ile ilgili Vakıf ve Okul Öncesi Eğitim Kurumları Odası'nın kurulabilmesi için girişimlerde bulunmak ve gerekli çalışmaları yapmak.

G) Derneğin, kamu yararına çalışan bir Dernek olduğunu resmen kabul ettirmeye yönelik çalışmalar yapmak.

H) Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının Kanun ve Yönetmeliklere, fırsat eşitliğine uygun bir biçimde faaliyette bulunması ve birbirleri ile ilgili ilişkilerini bu çerçevede yürütmesi için gerekli kuralları belirlemek ve yürütülmesini sağlamak.

I) Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının uluslararası platformlarda tanıtılması ve ilişkilerinin güçlendirilmesi amacı ile dış ülkelerde düzenlenecek organizasyonlara katılmak, iş birliğinde bulunmak, araştırma ve incelemeler yapmak, öğrenci ve öğretmen değişimi için çalışmalar yapmak.

J) Derneğin amaç ve faaliyetlerini, ülke gündeminde bulunan ekonomik ve sosyal konularda oluşturulan görüşlerini, eğitim kalitesinin ve standartlarının yükseltilmesi ile ilgili çalışmaları kamuoyuna ve ilgililere duyurmak için radyo, televizyon, gazete, dergi, kitap, broşür gibi yayın araçlarından yararlanmak, toplantılar, seminerler, kongreler, konferanslar düzenlemek.

K) Avrupa Birliği'nin sağladığı kredi vb. imkanlardan Derneğin ve Derneğe bağlı okulların yararlanabilmesi, Eğitim-Öğretim araç ve gereçlerinin sağlanması, okullarda kullanılmak üzere ithal edilen ders araç gereçlerinin gümrük ve sair harçlardan muaf tutulması için çalışmalar yapmak.

L) Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının arasında her bir okulun sahip olduğu özgünlüğün bozulmaması kaydıyla belli ölçülerde standardizasyonu sağlayacak çalışmalarının yapılması için girişimlerde bulunmak.

M) Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda eğitim ve öğretimle ilgili toplantı, panel, açık oturum, seminer, konferans, kurs vb. çalışmaların yapılmasını sağlamak ve koordine etmek.

N) Eğitim ve Öğretimle ilgili olarak radyo, televizyon ve video programlarını hazırlamak için girişimlerde bulunmak ve çalışmalar yapmak.

O) Eğitim ve Öğretimin geliştirilmesi için uluslararası düzeyde araştırma ve incelemeler yapmak.

Ö) Eğitim ve Öğretimle ilgili kitap, dergi ve bülten gibi yayın çalışmaları yapmak.

P) Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında çalışan Yönetici, Sorumlu Müdür, Grup Sorumlusu, Çocuk Bakıcısı, Öğretmen, Usta Öğretici ve diğer Personelin eğitim, sosyal güvenlik ve çalışma koşullarının düzenlenmesi gibi konularda birlikte hareket edilmesi için çalışmalar yapmak.

R) Öğrencilerin ve velilerin haklarının korunması için gerekli girişimlerde bulunmak ve çalışmalar yapmak.

S) Dernek amacına uygun faaliyetlerle ilgili olarak Genel Kurulu Kararı ile gayrimenkule tasarruf, ipotek dahil olmak üzere gayrimenkuller üzerinde her nevi irtifak, şüf'a gibi ayni ve kira gibi şahsi hakları iktisap, tesis, terkin veya fek etmek. Genel Kurulu onayı ile ve Yönetim Kurulu kararı ile derneğin amaçları doğrultusunda her türlü inşaatı yaptırmak.

Ş) Derneğin illerde temsil edilmesi için Yönetim Kurulunun uygun göreceği sayıda il temsilcileri seçmek veya o ildeki üyelerin seçmesini sağlamak ve bu temsilcilerin görev ve yetkilerini belirlemek.

T) Ülkenin öncelikli okul öncesi eğitim problemleri ve ekonomik konuları ile ilgili araştırmalar yapmak, okul öncesi eğitimin kalitesi ve standartların yükseltilmesi ile ilgili görüş ve öneriler oluşturmak üzere çalışmalar yapacak Vakıf kurmak.

U) Yurt içinde ve yurt dışında ilgili kuruluşlarla temaslar kurarak Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının görüş ve önerilerini yansıtmak. Yurt içinde veya dışında temsilcilikler oluşturmak, yurt dışında kurulmuş Dernek veya kuruluşlara katılmak.

Ü) Çocuk gelişimi ve eğitimi konusunda ana-babanın eğitimini teşvik etmek, V) Türkiye'de okul öncesi dönem çocuklarının faydalanabileceği kitaplıkların ve oyun yerlerinin kurulmasında standartlar oluşturmak ve açılmasını teşvik ederek yardımcı olmak,

Y) Okul öncesi eğitim kurumlarında çalışan görevlilerin yetiştirilmesini ve yetişmiş olanların

Z) Resmi ve özel okul öncesi kurumlarının açılması ve nitelikli bir eğitim verilmesi hususundaDernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

1-Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,

2-Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,

3-Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak,

4-Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

5-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

6-Tüzük amacının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

7-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

8-Üyeleri arasında beşerî münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

9-Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

10-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak,

11-Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

12-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

13-Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak, 14-Gerekli görülen yerlerde temsilcilikler açmak,

15-Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,

16- Günün şartlarına göre amacın gerçekleştirilmesi için üyeler arasından veya dışarıdan profesyonel olarak Eğitim ve Hizmet verebilecek Eğitim, Ar-Ge, Halkla İlişkiler, Mali İşler, Uluslararası İlişkiler, Satın alma, Hukuk, Sosyal Sorumluluk Projeleri konularında hizmet verecek gerçek ve tüzel kişilerle iş birliği ve Gelir getirici işler yapmak,

17- Yetkili mercilerden izin almak kaydı ile her türlü süreli ve süresiz yayıncılık yapar; Gazete, dergi, kitap, CD, broşür, bülten, ilan, bildiri vs. gibi tanıtım araçları çıkarır/yapar. İnternet yayıncılığı, slayt, mültivizyon gösterileri yapar, yaptırır ve organize eder.

18- Dernek rozeti, yıllık ajanda, kültürel takvim bastırır, her türlü reklâm, tanıtım ve eşantiyon hazırlar. Üye Derneklerce üretilen ürünlerin tanımını yapar,

19-Üyelerinin ortak sorunlarına çözüm önerileri geliştirir, sorunlarının duyurulması yolunda çalışmalar yapar, bu konularda ilgili Resmi Kurum ve Kuruluşlarla ilişkiler kurar.
Ayrıca, gerektiğinde hukuki danışmanlık hizmeti verir.

20- Ticari işletme kurar, işletir, kiralar veya kiraya verebilir. Çeşitli ticari kuruluşlarla sözleşmeler yaparak, üye ve mensuplarına daha ucuz alış-veriş yapmalarına imkân sağlamak.

21- Dernek amaçlarını gerçekleştirmek üzere danışma kurulları ve komisyonlar kurar, Uzman Kişilerden oluşan akademik çalışmalar yapar.

 

Derneğin Faaliyet Alanı
Dernek, sosyal alanda yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.

 

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri
Madde 3- Dernek Üyelik Çeşidi:

Dernek üyeliği asli ve fahri olmak üzere iki çeşittir.

Asli Üye: Dernek tüzüğünde yer alan şartları taşıyan kimselerin başvurusu ve yönetim kurulunun kararı ile üyelik hakkı kazanan, dernek organları için yapılacak seçimlerde seçme seçilme hakkı olan kişidir.

Fahri Üye: Derneğin asli üyesi olmamakla beraber, derneğe maddi manevi açıdan yardımda bulunan, derneğin yücelmesine katkıda bulunan ve kreş, anaokulu ve çocuk kulüpleri alanında ve uygulamalarında değerli hizmetleri geçen kişilere Yönetim Kurulu Kararı ile fahri üyelik sıfatı verilenlerdir. Fahri üyelerin oy kullanma ve dernek organlarına seçilme hakları yoktur.

Ancak bu üyeler istedikleri takdirde aidat verebilir.


 

Madde 4- Asli Üye Olabilme Şartları:

Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip, 18 yaşını bitirmiş, Dernekler Kanunu’na göre Dernek üyesi olabilme şartlarını taşıyan gerçek kişi veya tüzel kişi Derneğe üye olma hakkına sahiptir. Dernekçe hazırlanmış ''Üyelik Giriş Bildirgesi'' ni doldurup başvurmaları ve Yönetim Kurulu Kararı ile Derneğin asli üyesi olabilirler.

A) Tüzükte belirtilen şartları kabul eden, Tüzükte belirlenen üye aidatını ödemeyi taahhüt eden kişin üyelik münacatı 30 gün içerisinde incelenerek karara bağlanır ve üyeliğe kabul edilen kişi üyelik defterine kayıt edilir ayrıca sonuç başvuru sahibene yazılı, mail veya SMS ile bildirilir.
Yönetim Kurulunun üye kayıt defterine yazılır. Üyelik başvurusu konusundaki verdiği karar kesindir.
Kabul edilen üye, Üyelik başlangıç tarihi Yönetim Kurulu karar tarihidir.

B) Okul sahibi tüzel kişi ise; birden çok okulu bulunduğu takdirde, Derneğe yalnız bir kişi üye olabilir. Okul sahibi tüzel kişi ise derneğe üye olacak şahsın tüzel kişinin kuruluş sözleşmesine (veya statüsüne) göre tüzel kişiyi temsil ve ilzam etme yetkisine sahip olması ve o tüzel kişi tarafından aday gösterilmesi gerekir.
Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin Yönetim Kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir.

C)Her üye derneğe sadakat göstermek, derneğin amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleşmesini zorlayıcı ve engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.
Her üyenin tüzükte belirtilen ödenti verme zorunluluğu vardır.
Tüzükte düzenleme yoksa üyeler, Dernek amacının gerçekleşmesi ve borçlarının karşılanması için zorunlu ödentilere eşit olarak katılırlar.

 

 

Madde 5- Üyelerin Sorumlulukları:

Her üye aşağıdaki kurallara uymakla görevli ve sorumludur.

a) Derneğin tüzük ve amacına uygun olmayan hareketlerde bulunmamak. Eğitimin gerçekleşmesine katkı veren kuruluşlar olarak görmek.

c)Kuruluşta her ne şekilde olursa olsun çocukların ihmal ve istismar edilmesine fırsat vermemek.

d)Uygulamalarda, öneri ve kararlarda kendi bireysel çıkarlarından önce hizmet verilen kesimin yararlarını ön planda tutmak ve oluşturulacak mesleki değerlerden ödün vermeksizin çalışmak.

e) Üye kişi ve kuruluşlar Derneğin aldığı kararlara uymak ve o yönde hizmet sunumlarını

 

Madde 6- Üyelik Hakları:

Hiç kimse derneğe üye olmaya veya dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir.

Dernek üyeliğinden istifa dilekçe ile yapılır. İstifa eden üye, istifa ettiği tarihe kadar olan üyelik aidatını derneğe ödemek zorundadır.

Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir.

Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanmakla yükümlüdür.

 

Madde 7- Üyelikten Çıkma:

Hiç kimse, Dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, Dernekten çıkma hakkına sahiptir. Dernekten çıkan üye birikmiş borçlarını ödemekle yükümlüdür.

Üyenin istifa dilekçesi Yönetim Kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin Derneğe olan birikmiş borçlarından kurtarmaz.

Dernekten çıkan üye, üyelikte bulunduğu sürenin ödentisini vermek zorundadır. Aksi halde yasal yollara başvurulur. Üyelikten çıkanlar tekrar üyelik başvurusunda bulunabilirler

 

Madde 8- Üyeliğin sona ermesi:

5253 Sayılı Dernek Kanunu'nun 32. maddesinin ( e ) ve ( f ) fıkralarında belirtilen suçlardan  mahkum olanlar affa uğrasalar bile üyelik sıfatlarını kaybeder. Aylık aidatlarını zamanında ödemeyen üyeye yazılı, e-mail veya SMS ile yapılan uyarıya rağmen 2 ay içerisinde ödemeyenler, temyiz kudretini kaybedenler, üye olduğunda kanuni engel yok iken daha sonra dernekler kanuna göre üye olması mümkün olmayanlar, üyelik şartlarına sahip olmadıkları sonradan anlaşılanlar otomatik olarak üyelikleri düşer ve Yönetim Kurulu kararları ile üyelik işlemi sonlandırılır. üye kayıt defterinden de kayıtları silinir.

Anaokulları istismar edenler, Yönetim Kurulu'nun kararı ile durumlarına göre ya üyelikten derneği bireysel çıkarları veya siyasi amaçlarına alet etmek isteyenler, dernekten yetki almaksızın derneği vecibe altına sokanlar, Kreş ve Gündüz Bakımevleri - Çocuk Kulüplerini ve anaokulları istismar edenler, Yönetim Kurulu'nun kararı ile durumlarına göre ya üyelikten çıkarılırlar veya uyarı cezası ile cezalandırılırlar.

Üyelerden bu gibi hareketleri görülenlerle ilgili iddialar Yönetim Kurulunca üyenin savunması alınarak müzakere edilir ve sonuca varılır.

Üye savunmasını, savunma talep yazısının tebellüğünden itibaren 15 gün içinde Yönetim

Kuruluna vermek zorundadır. Yönetim Kurulunca bir ay içinde karara bağlanarak üyeye bildirilir.

Dernek üyelikleri süresince üç defa uyarı cezası almış olanların üyeliklerine son verilir.

Verilen cezalara ilk Genel Kurul Toplantısında üyeler tarafından Genel Kurul nezdinde itiraz edilebilir.

Genel Merkez genel kurulunda ilgili üyelerin katılmayacağı oturumlarda itiraz edilen cezalar müzakere edilir ve karara bağlanır. Karar Genel Merkez genel kuruluna katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır.

Aidatlarını ödememe nedeni hariç üyelikten çıkarılanlar derneğe üye olamazlar. Aidatlarını ödememe nedeni ile çıkarılanlar tekrar başvurduklarında, eski birikmiş üyelik aidat borçlarını ödemedikçe tekrar Derneğe üye olamazlar.

Dernekten çıkan veya çıkarılan üyenin başvurusu üzerine Derneğe kaydedilmesi, yeni üye gibi yapılır.

 

 

Dernek Organları
Madde 9- Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

1-Genel kurul,

2-Yönetim kurulu,

3-Denetim kurulu,

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü

Madde 10-   Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

 

Genel kurul;
1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Olağan genel kurul, 3 yılda bir, KASIM ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.  Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hâkimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Çağrı Usulü
Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır.

Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.  Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü
Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.

Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur.

Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir.

Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırûn listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Fahri üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.


 

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri
Madde 11-   Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır.

Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği  ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla  alınabilir.

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir.

Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

 

 

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri
Madde 12-
Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

1-Dernek organlarının seçilmesi,

2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

5-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

6-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

7-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

8-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,

9-Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

10-Derneğin vakıf kurması,

11-Derneğin fesih edilmesi,

12-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

13-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

 

 

Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri
Madde 13-
Yönetim kurulu, YEDİ asıl ve YEDİ   yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye'yi belirler.

Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir.

Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır.

Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.


Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

3-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak

4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

5-Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak

6-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

7-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,

8- Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

9- Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.

10-Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,

11-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

 

 

Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri
Madde 14- Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu; gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

 

 

Derneğin Gelir Kaynakları
Madde 15- Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

1-Üye Aidatı:
a) Üyelerden giriş ödentisi olarak 50 TL, aidat olarak yıllık 300 TL.  Aylık 25 TL alınır.
b) Çocuk Gelişimi Bölümü, Anaokulu Öğretmenliği Bölümü, Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü, Özel Eğitim Öğretmenliği bölümü lise, Ön Lisans ve Lisans mezunları Özel okul öncesi
Eğitim Kurumu kurucusu olmamak şartı ile öğretmenlik yapma yetkisini alan gerçek kişilerden giriş ödentisi olarak 50 TL, aidat olarak yıllık 120 TL aylık 10 TL  alınır.
Ödemeler her ay muntazam olarak ay sonuna kadar Banka vasıtasıyla veya elden yapılır.
Ay içindeki giriş ve çıkışlarda orantı uygulanmaz, aylık aidat tam olarak uygulanır
Üyelerin ödeyecekleri aidatlar ve katılım ödentileri tam alınır.

2.  Her türlü bağış ve yardımlar,

3. Dernek tarafından gazete, dergi ve bülten gibi yapılacak yayınlar, düzenlenecek piyango, balo, Eğlence, temsil, sergi, gezi, açık artırma, spor yarışması, konferans, kurs, yarışma, turnuva, kermes, masa tenisi, bilardo, satranç gibi faaliyetlerden sağlanacak gelirler.

4. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

5. Derneğin amacına uygun olarak işleteceği Tesis ve lokalden elde edilecek gelirler.

6. Kurulmuş ve kurulacak İktisadi ve ticari faaliyetlerden edilecek gelirler.

7. Genel bütçeden yapılacak hazine yardımları.

8. Gerçek ve tüzel kişilerle, ulusal ve uluslararası resmi, özel kuruluşlar tarafından yapılacak Ayni ve Nakdi, taşınır ve taşınmaz her türlü bağışlar ve bunların gelirleri ile yürürlükteki Belediye Gelirleri Kanunu’nun ilgili Maddeleri uyarınca Belediyelerce yapılacak yardımlar.

9.  Özel İdare bütçelerinden alınacak olan Bağış ve yardımlar.

10. Yerli ve yabancı resmi ve özel kurum ve kuruluşlar ile yapılan ortak projelerden elde edilen gelir ve paylar.

11. Dernek tarafından hazırlanan projeler sebebi ile yerli ve yabancı kurum ve kuruluşların yapacağı yardım ve bağışlar,

12. Gerçek ve tüzel kişilerden alınan fon ve destekler.

13. Yardım toplama hakkında yasa, yönetmelik ve tüzük hükümlerine uygun olarak toplanacak    Bağış ve yardımlardan oluşur.

 

 

Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler
Madde 16- Defter tutma esasları;

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.


Kayıt Usulü
Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun Tutulacak Defterler

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.
a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir.
Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
4-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
5-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
6-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya Alındı Belgesi Kayıt Defteri ile Demirbaş Defterinin tutulması zorunlu değildir.

b) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1- (a) bendinin 1, 2 ve 3’üncü alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.
2-Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi
Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki
Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler (Büyük Defter hariç), kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan Yevmiye Defteri'nin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi
İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16'da belirtilen) "İşletme Hesabı Tablosu" düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise,  yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe
Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

 

 

Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri
Madde 17-
Gelir ve gider belgeleri;

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17'de örneği bulunan) "Alındı Belgesi" ile tahsil edilir.

Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır.

Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanunu’nun 94'üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için

Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13'te örneği bulunan) "Gider Makbuzu" veya "Banka Dekontu" gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14'te örneği bulunan) "Ayni Yardım Teslim Belgesi" ile yapılır.

Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15'te örneği bulunan) "Ayni Bağış Alındı Belgesi" ile kabul edilir.

Bu belgeler; Ek-13, Ek-14 ve Ek-15'te gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.

Alındı Belgeleri
Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak "Alındı Belgeleri" (Dernekler Yönetmeliği
EK- 17'de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.
Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi
Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir.

Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği Ek-19'da yer alan) "Yetki Belgesi" dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır.

Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.

Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir.

Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir.

Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir."

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;
Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

 

 

Beyanname Verilmesi
Madde 18-
Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21'de bulunan) "Dernek Beyannamesi" dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

 

 

Bildirim Yükümlülüğü
Madde 19- Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği Ek-3'te yer alan) Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir Taşınmazların Bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26'da sunulan) "Taşınmaz Mal Bildirimi"ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4'te belirtilen) "Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi" doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Değişikliklerin Bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24'te belirtilen) "Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi"; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25'te belirtilen) "Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi" doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.


 


Temsilcilik Açma
Madde 20-   Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir.

Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez.

 

 

Derneğin İç Denetimi
Madde 21- Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

 

 

Derneğin Borçlanma Usulleri
Madde 22-
  Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması  halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir.

Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

 

 

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği
Madde 23
- Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir. Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3'ü'dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır

 

 

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli
Madde 24-
Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır.

Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3'ü'dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri
Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır.

Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında "Tasfiye Halinde OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARI VE EĞİTMENLERİ Derneği" ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir.

Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir.

Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Hüküm Eksikliği
Madde 25- Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

 

Okeved | Okul Öncesi Eğitim Kurumları ve Eğitmenleri Derneği

Okul Öncesi Eğitim Kurumları ve Eğitmenleri Derneği'ne ait kurumsal bilgilerin, proje, çalışmalar ve etkinliklerin yer aldığı kurumsal web sitesi.

Okeved

Barbaros Hayrettin Paşa Mh. 1993. Sk. Prestige Konutları A2 Blok No: 31/A D: 1
34522 Esenyurt / istanbul

Dernek Yazılımı: Medya İnternet™ - Dernek Sitesi Kulga © Tüm Hakları Saklıdır.